ROK

./i/slide15.jpg ./i/slide_31.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide_23.jpg ./i/slide_20.jpg

Recepta na zdrowe życie - konkurs plastyczny

Fundacja Sztuk i Dialogu zaprasza łomżyńską dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. Recepta na zdrowe życie.
Cele konkursu jest promowanie działań twórczych dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomży, promocja zdrowych form zachowań na co dzień, promocja bezpiecznych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowych relacji w najbliższym otoczeniu, w domu i szkole bez różnego rodzaju używek, aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przemocą i agresją w szkole oraz w domu oraz uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z korzystania z internetu.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Łomża,

b) każdy uczestnik może przesłać tylko jedna pracę na konkurs,

c) format pracy A4-A3 (preferowany A3),

d) technika wykonania: farby wodne, pastele, kolaże, inne techniki płaskie (prosimy nie używać przestrzennych elementów),
e) prosimy o nieumieszczanie napisów ilustrujących konkurs na pracach (napisów, haseł itp.)

f) prace na odwrocie powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, tel. kontaktowy lub e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna.

5. Ocena prac:
a)Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe, kl. 0 - III,

- szkoły podstawowe kl. IV - VI
- szkoły gimnazjalne

b) nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna
c) kryteria oceny prac:
- wartość merytoryczna pracy,
- wartość artystyczna,
- staranność wykonania,
- oryginalność pomysłu, koncepcji.

 

6. Terminy:

a) Prace należy dostarczyć w stanie zabezpieczonym przed uszkodzeniami na adres:

Prace prosimy nadsyłać do dnia 9 października 2015 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, z dopiskiem
konkurs plastyczny Recepta na zdrowe życie.
Prace można również przekazywać osobiście do p. Izabeli Cierpikowskiej, pok. 109 lub do p. Andrzeja Żmudy pok. 9.

b) Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia
23 października 2015 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
ul. Małachowskiego 4, o godz. 11.00. Termin może ulec zmianie.
c) Nagrodzeni o podsumowaniu poinformowani zostaną telefonicznie.
Informacja zamieszczona będzie na stronach internetowych organizatora
www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl


Zadanie realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu
2015-09-04 16:25 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010