ROK

./i/slide_31.jpg ./i/slide_25.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide26.jpg

Regulamin zajęć Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 6 / 2017
z dnia 10.08.2017 r
w sprawie zasad odpłatności za zajęcia organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w
Łomży

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Pierwszeństwo przyjęcia do danej sekcji mają osoby kontynuujące edukację z lat ubiegłych, nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc.

 2. Zapisu na zajęcia można dokonać u instruktorów ROK oraz w sekretariacie.

 3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć i pracowników ROK.

 4. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane jako uczestnicy. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.

 5. Instruktor ma prawo usunąć osobę z zajęć w przypadku:
  - braku opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności;
  - nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom;
  - rażącego naruszenia regulaminu zajęć.

 6. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej lub podniesieniem opłaty za zajęcia.


PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Zajęcia w ROK są płatne wg stawek ustalonych w Cenniku Zajęć ROK na dany sezon;

 3. Opłaty za zajęcia dokonywane są z góry za każdy miesiąc. Uczestnik zajęć ma obowiązek na pierwszych zajęciach w miesiącu okazać instruktorowi pokwitowanie, będące potwierdzeniem dokonanej wpłaty.

 4. Opłaty można dokonać: u instruktorów zajęć, w kasie ROK w Łomży
  lub przelewem na konto:Hexa Bank 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010
  (W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest oplata oraz nazwę opłacanych zajęć).

 5. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie jest podstawą do redukcji opłaty za dany miesiąc. Wyjątek stanowi udokumentowany pobyt w szpitalu lub sanatorium.
  Nieobecność należy zgłosić telefonicznie do instruktora lub sekretariatu ROK.


ODWO
ŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

12. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
- choroby instruktora,
- kiedy na terenie ROK odbywa się impreza lub uroczystość uniemożliwiająca
przeprowadzenie zajęć,
- siły wyższej tzn. decyzji administracyjnej, żałoby narodowej, kataklizmu... etc.
13. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani poprzez ogłoszenie, telefonicznie,
e-mailowo lub osobiście przez instruktora.
14. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się terminach ustalonych w
porozumieniu z instruktorem.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I SAL ZAJĘCIOWYCH REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
15.Korzystanie z wyposażenia sali i pracowni odbywa się wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem.
16.Z sali wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego
pracownika ROK w Łomży.
17.Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu ROK.
W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni
opiekunowie tej osoby.
18.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w pracowniach/salach, w
których odbywają się zajęcia.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
19.Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
20.W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani
są do stosowania się do poleceń instruktora, pracownika ROK w Łomży.
21.ROK w Łomży zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania
danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i
promocyjnych związanych z działalnością ROK w Łomży. Uczestnicy zajęć i
imprez organizowanych przez ROK w Łomży wyrażają tym samym zgodę na
wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości ROK w Łomży oraz zdjęć
i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101 póz. 926 ze zm.).


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

 

2017-09-01 10:00 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110