ROK

./i/slide_20.jpg ./i/slide_33.jpg ./i/slide20.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_29.jpg

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.


I. Zamawiający
1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.


II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kupno sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego - zestaw kolumn - głośników aktywnych, stojaki i torby do noszenia.

a). Aktywny głośnik 2-kierunkowy pełnozakresowy wraz z pokrowcami - 2 szt.
-
1000 W moc wyjściowa wzmacniacza klasy D,
- 2000 W moc wyjściowa, szczytowa wzmacniacza,
- 12" głośniki niskotonowe (woofery) i 1.75" cewki,
- dyspersja (-6 dB): 75° w osi symetrii,
- zakres częstotliwości: (-10 dB): 50 - 20 000 Hz,
- maksymalny poziom dźwięku (1m): 131 dB,
- wbudowany dwukanałowy mikser,
- kanał A wejście: XLR / jack combo jack, Mic / Liniowe przełączalne wejście: Mic 24dB / 36dB z MIC LED oraz: 0dB / 12dB, kontrola gaina, sygnał LED,
- kanał A wyjście: XLR,
- kanał B wejście: XLR / jack combo gniazdo oraz 2 x RCA jack L / R, wejście liniowe, kontrola gaina, sygnał LED,
- kanał B Wyjście: XLR,
- kanał A + B Wyjście: XLR,
- DSP rozbudowany układ przetwarzania sygnału,
- tryby EQ: DEEP dla uzyskania bogatego basu bez suba i ,,vocal" dla precyzyjnej reprodukcji głosu,
- 6 x punktów mocujących M10 w celu zawieszenia w powietrzu,
- antypoślizgowe nóżki,
- blokowalny kabel zasilania, długość 3 metry,
- pobór prądu: do 8 kW przy zasilaniu 10 A / 230 V,
- automatyczny tryb czuwania,
- dopasowany, ochronny pokrowiec (cover) – 2 szt.

b.) Stojaki do głośników aktywnych i torba do noszenia stojaka głośnikowego
-
2x stojaki głośnikowe
- 1x torba do noszenia stojaka głośnikowego
- materiał: aluminium
- ergonomiczna dźwignia mocująca o regulowanej wysokości
- dodatkowa szyna zabezpieczająca do bezpiecznego trzymania
- średnica rury: Ø 35 mm
- obciążenie centryczne do 50 kg
- regulowana wysokość

2. Aktywny subwoofer wraz z pokrowcem – 2 szt.

- Moc: 2000 W
- Moc RMS: 1000 W
- Maks. SPL: 135 dB
- Przetwornik niskich częstotliwości: 18
- Pasmo przenoszenia: 40 - 112 Hz (-6 dB), 37 - 129 Hz (-10 dB),
- Kanał A wejście liniowe: gniazdo combi XLR / Jack
- Wyjście kanału A: XLR
- Wejście liniowe kanału B: gniazdo combi XLR / Jack
- Wyjście kanału B: XLR
- Zabezpieczenie: termiczne, wyjściowe przeciążeniowe, wyciszenie przy przekroczeniu temperatury wzmacniacza,
- Siatka ochronna stalowa
- Kółka transportowe
- Antypoślizgowe stopy
- Możliwość układania w stosy
- pokrowce – 2 szt.

 

 

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

  • mailowo na adres: rok@4lomza.pl

  • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

  • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

  1. Formularz ofertowy
2018-08-09 10:11 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin