ROK

./i/slide20.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_28.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide28.jpg

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.


I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.


II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kupno sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego

1.Mikser cyfrowy– 1 szt.
-
16 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych,
- 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem ,
- wbudowany, dwukierunkowy 32 śladowy interfejs nagrywający FireWire / USB 2.0,
- wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor,
- kolorowy ekran TFT 7 cali o wysokiej rozdzielczości, z regulacją oraz podświetlane w kolorach RGB wyświetlacze LCD na każdym kanale
- złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego
- możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym, cyfrowe wyjście stereo AES/EBU i MIDI
- w pełni programowalne przedwzmacniacze mikrofonowe i 16 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy
- 25 zmotoryzowanych 100 mm suwaków
- główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki
- port AES50, działający w oparciu o protokół sieciowy gotowy do pracy z 48 kanałami cyfrowego muliticorea
- kanały: 32 wejścia XLR, 8 AUX, 8 FX Return,
- interfejs użytkownika z bezpośrednim dostępem do regulacji
- zdalne sterowanie
- oferent zobowiązany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej w zakresie obsługi urządzenia.2. Case do miksera – 1 szt.
- kompatybilny z mikserem cyfrowym,
- solidne zapięcia,
- uchwyt transportowy,
- metalowe okucia,
- kolor: czarny.

3. Stagebox – 1 szt.

- kompatybilny z mikserem cyfrowym
- 32 zdalnie sterowane wejścia mic/line, 16 wyjść z protokołem AES50,
- p
ort sieci AES50 wspierający technologię SuperMac,
- 32 w pełni programowalnych, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych,
- 16 analogowych zbalansowanych wyjść XLR,
- ultra-niska latencja
- kompatybilny z dousznymi systemami odsłuchu
- drugi port AES50 umożliwiający kaskadowe łączenie jednostek S32 bez użycia routera,
- monitoring sceny poprzez wyjście słuchawkowe umożliwiające odsłuch każdego z kanałów wejściowych oraz wyjściowych,
- dwa wyjścia ADAT umożliwiający użycie stage boxa w roli splitera oraz jako samodzielnej aplikacji cyfrowego multicore’a,
- wejście/wyjście MIDI dla dwukierunkowej komunikacji pomiędzy konsoletą FOH oraz urządzeniami MIDI na scenie,
- złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego,
- przełączalny zasilacz gwarantujący brak zakłóceń, świetną odpowiedź przejściową oraz niskie zapotrzebowanie na energię,
- maksymalna elastyczność w zakresie 100 – 240 V


4. Przewód pro snake 30 m – 1 szt.
-
długość: 30 m
- 2x złącza Hirose RJ45

5. Przewód pro snake 0,5 m – 1 szt.
-
2x złącza Hirose RJ45
- długość: 0,5 m

6. Karta rozszerzeń do miksera cyfrowego – 1 szt.
- funkcja wykonywania wirtualnych prób dźwięku,
- 32-kanałowy zapis bezpośrednio z konsoli,
- 32-kanałowy player, zdalnie sterowany z oprogramowaniem
- 32-wyjść USB
- zgodność produktu z mikserem cyfrowym

 

 
IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

  • mailowo na adres: rok@4lomza.pl

  • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

  • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

  1. Formularz ofertowy
2018-08-06 15:29 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin