ROK

./i/slide26.jpg ./i/slide_24.jpg ./i/slide_32.jpg ./i/slide20.jpg ./i/slide_22.jpg

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2023

Tegoroczny przegląd odbędzie się 21 maja w amfiteatrze w Dobrym Lesie.
Regulamin Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2023

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


Wójt Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizator:
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Lesie

I. Założenia programowe
Celem przeglądu jest prezentacja tradycyjnego muzykowania, stylu śpiewania, gwary, tańca i stroju, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, i tym samym zachowanie ich dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych; wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na XXX Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, odbywający się w ramach XXX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2023, które będą miały miejsce w Nowogrodzie 18 czerwca 2023 roku oraz na inne ogólnopolskie przeglądy i konkursy o podobnym charakterze; zaprezentowanie laureatów podczas finałowego koncertu w dniu 21 maja 2023 roku w amfiteatrze w Dobrym Lesie.

II. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie do organizatora czytelnie i zgodnie z prawdą wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 04.05.2023 roku oraz przestrzeganie regulaminu.
2. W przeglądzie mogą wziąć udział:
- kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu, który reprezentują,
- soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np. skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,
- zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
- śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),
- pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,
- gawędziarze ludowi,
- zespoły folklorystyczne.

W ramach konkursu jeden uczestnik może wystąpić najwyżej w dwóch różnych kategoriach, przy czym każdy zespół może wydelegować ze swojego składu dwóch solistów lub dwie pary taneczne.
W związku z tym należy dołączyć do zgłoszenia imienną listę członków zespołu (załącznik A).
Kapele przygrywające parom tanecznym mogą samodzielnie wziąć udział w konkursie wg powyższych zasad.
Wyklucza się prezentowanie repertuaru z ubiegłego konkursu.

III. Kryteria oceny.
Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
1) dzieci i młodzież szkolna
2) dorośli (od 17 roku życia)

O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje wiek jej najstarszego członka (rok urodzenia).
Jury będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru kurpiowskiego lub regionu, który reprezentują uczestnicy,
- zachowanie tradycji regionalnej,
- czystość gwary,
- dostosowanie treści utworu do wieku wykonawcy,
- tradycyjne wykonanie muzyczne i technika gry,
- tradycyjny skład instrumentalny,
- wierność odtworzenia melodii i tańców,
- układ taneczny,
- stroje i rekwizyty,
- widowiskowość prezentowanego programu.

IV. Zasady uczestnictwa.
1. Kapele ludowe, których skład musi być zgodny z wzorami regionu który reprezentują, prezentują po trzy utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
2. Soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach prezentują po dwa utwory.
3. Zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
4. Śpiewacy ludowi (bez towarzyszenia instrumentalnego) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
5. Pary taneczne prezentują po dwa tańce, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
6. Gawędziarze ludowi prezentują po dwie gadki, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
7. Zespoły folklorystyczne prezentują program, nie dłuższy niż 15 minut.
Nie należy przekraczać maksymalnego czasu trwania występu.
Podana na liście godzina występu danego uczestnika jest czasem przybliżonym.
Nie stawienie się w określonej kolejności będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w konkursie.
8. Warunki zgłoszenia.
Zgłoszenie do przeglądu wymaga poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłania jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2023 roku.

V. Informacje.
1. Laureaci I i II nagród mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich, który odbędzie się 18 czerwca 2023 roku w Nowogrodzie.
2. Wysokość oraz liczba nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.
3. Podczas trwania konkursu, łącznie z wręczaniem nagród obowiązuje strój ludowy.
4. Nagrodzeni zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru.
5. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
6. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.
8. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i multimedialną Wydarzenia, które będzie wykorzystywane bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym Wydarzenia.
10. Uczestnicy wysyłając KARTĘ UCZESTNICTWA, zgadzają się na bezterminowe oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, a także udzielają prawa do rejestracji występów w formie foto, audio, wideo oraz na ich przechowywanie i wykorzystanie w celach promocyjnych, dokumentacyjnych, a także transmisji wydarzenia w mediach społecznościowych.

Pomocy finansowej udzielili:
Starostwo Powiatowe w ŁomżyPartner - Województwo Podlaskie

Bogumiła i Marek Olbryś


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Załączniki

  1. Karta zgloszenia doc
  2. Karta zgłoszenia pdf
  3. Regulamin Przeglądu doc
  4. Regulamin Przeglądu pdf
2023-04-05 13:10 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110