ROK

./i/slide_24.jpg ./i/slide_33.jpg ./i/slide_32.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide15.jpg

Zapytanie ofertowe nr 1 - podest sceniczny

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostawy i montażu mobilnego podestu scenicznego, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 


I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy, aluminiowy podest scenicznego (rok produkcji 2019) o parametrach wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Specyfikacja mobilnego aluminiowego podest scenicznego wg załączonego schematu

1. Podest sceniczny:
- płyta antypoślizgowa, 100x200cm, 15 szt.
- płyta antypoślizgowa, 70x200cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, 50x170cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, 30x150cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, stopnie, 4 szt.

2. Nogi o stałej długości:
- komplet 4 sztuki, 14,6 cm, 2 szt.
- komplet 4 sztuki, 29,2 cm, 2 szt.
- komplet 4 sztuki, 44 cm, 18 szt.
3. Podwójne klamry łączące, 60 x 60 mm, 22 szt.

4. Akcesoria:
- osłona drewniana, wysokość 40 cm, 14 szt.
- szybkozłączka, 40 szt.
- klucz do szybkozłaczek, 2 szt.
- oferent zobowiązany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej w zakresie obsługi urządzenia.


IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

  • na adres: rok@4lomza.pl

  • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

  • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Załączniki

  1. Formularz oferty
  2. Szkic podestu
2019-08-07 09:33 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin