ROK

./i/slide_26.jpg ./i/slide_28.jpg ./i/slide_11.jpg ./i/slide20.jpg ./i/slide26.jpg

Przedłużamy rekrutację do projektu - NATURA-lnie LOKALNIE

Przedłużamy rekrutację do projektu NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim do 15 sierpnia 2019 roku.

Do projektu zapraszamy osoby z terenu Powiatu Łomżyńskiego, które prowadzą, współprowadzą lub chcą prowadzić gospodarstwo ekologiczne. Dodatkowo premiowane będą osoby do 35 roku życia.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem objęcia kandydata/kandydatki procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego/nią prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Lidera Projektu, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (pokój 323) oraz na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl (w załączeniu).

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Lidera osobiście, drogą pocztową, lub scan drogą elektroniczną (e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl). Każdy Formularz otrzyma indywidualny numer ewidencyjny.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą jeszcze do 15 sierpnia 2019 roku.

Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

O uczestnictwie w Projekcie decyduje kolejność wpływu Formularzy zgłoszeniowych, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą miały osoby spełniające, założone w projekcie, kryteria wiekowe tj. osoby do 35 roku życia.

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz osoby z listy rezerwowej powiadomione zostaną o wynikach i decyzji Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu uczestnicy będą zobligowani do wzięcia udziału w takich działaniach jak:

  1. Szkolenia i warsztaty obejmujące cały proces tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego.
  2. Wyjazdy studyjne – 2 wizyty studyjne do Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND oraz Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN.
  3. Prospekt handlowy (materiał drukowany) prezentujący lokalnych producentów ekożywności zawierający: dane teleadresowe, krótki opis prowadzonej działalności i możliwości nawiązania współpracy z potencjalnym odbiorcą.
  4. Promocyjne felietony filmowe – w ramach projektu przygotowane zostaną 4 felietony filmowe utrzymane w tematyce projektu. Trzy pierwsze będą poświęcone lokalnym gospodarstwom ekologicznym. Czwarty obejmie tematykę wpływu ekożywności na zdrowie i środowisko.
  5. Prasa – cykl 6 artykułów prasowych związanych z tematyką projektu: zarówno samych gospodarstw /producentów ekologicznych jak i właściwości prozdrowotnych ekożywności.
  6. Baza internetowa gospodarstw ekologicznych w Powiecie Łomżyńskim – baza internetowa, działająca jako podstrona Powiatu Łomżyńskiego, będzie uzupełnieniem prospektu handlowego wydanego w formie papierowej. Informacje tworzone w ramach bazy internetowej będą ogólnodostępne, bezpłatne.
  7. I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego. Kongres będzie podsumowaniem realizowanego projektu. Zaprezentowane zostaną także materiały filmowe, które powstały w ramach kampanii dotyczącej lokalnej żywności, prezentujące gospodarstwa objęte projektem oraz kampanii Jedz mądrze – o właściwościach zdrowotnych ekoproduktów. Kongresowi towarzyszyć będzie prezentacja ekoproduktów z lokalnych gospodarstw.
  8. Doradztwo specjalistyczne w zakresie ekogospodarstw – dzięki dostępności ekspertów z dziedziny m.in.: prawa, rolnictwa, ekoprodukcji, handlu czy innowacji uczestnicy projektu będą mogli w ramach indywidualnych spotkań skorzystać z porady ww. ekspertów.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie. Naszym nadrzędnym celem jest utworzenie pierwszej na Ziemi Łomżyńskiej Grupy Producenckiej w zakresie ekożywności dzięki, której będą mogli Państwo dalej rozwijać swoje gospodarstwa.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji - Edyta Zawojska, tel. kontaktowy 86 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl.

Załączniki

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin
2019-07-16 10:20 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin